География

Географско положение на град Бургас.

burgas

Разположен в източната част на Бургаската низина, намираща се на изток от Горнотракийската низина. Разположен в най-западната точка на Черно море, Бургас дава име на залив, които е и най-големият и най-вдаденият в континента на Българското Черноморие. Бургас бива заобиколен от езерата Бургаско, Атанасовско и Мандренско на запад. Между Бургаското и Мандренското езеро на височина 209 метра се издига връх Върли бряг. Той е и най-високата точка на Бургас.

В Бургас се намират две пясъчни коси – Кумлука и Атанасовска коса. В акваторията на Бургаския залив се намира и черноморският остров Света Анастасия, който е част от града. Отдалечен на 6.5 км от брега и е изграден от вулканични скали. Най-високата му точка е 12 метра, а площта е 0.022 квадратни километра.

Административно-териториално деление на град Бургас.

Бургас е съставен от централна част, жилищни комплекси, квартали, вилно и рибарско селище. Една част от тях исторически се срастват с града, а други са били преди това съставни селища на Бургас. Като централни също се числят и комплексите:
– Братя Миладинови
– Възраждане
– Лазур.

Други части на града и квартали са:

 • Меден рудник
 • Петко Славейков
 • Зорница
 • Изгрев
 • Черно море
 • Рудник
 • Акациите
 • Банево
 • Ветрен
 • Горно Езерово
 • Долно Езерово
 • Лозово
 • Победа
 • Сарафово
 • Крайморие
 • Ексклави

Климат в Бургас.

Характеризира се като влажен субтропичен с морско и континентално влияние. Средната темепература на въздуха през лятото достига 22.7 градуса през месец юли, като максимални дневни температури над 20 градуса се срещат и до ноември. През зимите континенталното влияние е видно, но те остават доста по-меки в сравнение с други части на страната. Средната температура на въздуха през зимата пада до 2.1 градуса през януари.

Природа на град Бургас.

burgas

Води. На територията на град Бургас текат реките – Айтоска, Русокастренска, Изворска и Чарлийска. Първите две се вливат в Бургаското езеро, Изворска в Мандренското езеро, а Чарлийска в Атанасовското езеро. От трите езера, които ограждат града, Атанасовското е с най-висока соленост, последвано от Бургаското. Мандренското езеро в по-голямата си част е сладководно, въпреки че е свързано с Черно море чрез канал.

Бургаското и Мандренското езеро са морски лимани. Те са образувани при показване на морското равнище в сладководния период, което води до наводняване на устията на реките и до образуването на залив. Пресушаването на част от блатата и възпиране водите на реките, вливащи се в тях, започва през 1921 г. Днес Бургаското езеро е най-голямото българско езеро и заема площ от 27.6 km²

Атанасовското езеро е естествена лагуна. Езерото е разделено на две в посока север-юг от изкуствена дига. На дигата има построен път, който свързва централната градска част с квартал Сарафово, Летище Бургас и Варна. Двете езера са свързани както помежду си, така и с Черно море. Въпреки, че Северната част на езерото е обявена за поддържан резерват, сега е защитена местност Бургаски солници.

бургас

Странджа планина се простира южно от Мандренското езеро. Езерото днес се разделя на две. Водите на езерото се използват предимно за напояване на селскостопански земи. Чрез естественият канал Пода в едноименната защитена местност, водите на езерото се вливат в черноморския залив Форос.

Флора и Фауна в Бургас.

Бургаското и Атанасовското езеро и местността Пода са включени в Рамсарския списък за защита на влажни зони с международно значение и по-специално като местообитание на водолюбиви птици. В езерата край Бургас зимуват защитени видове птици като къдроглав пеликан, чапли – нощна, гривеста, малка бяла, голяма бяла и червена чапла и корморани, голяма белочела гъска, червеногуша гъска, бял ангъч, саблеклюн и др.

Бургаският езерен комплекс е разположен на прелетния път Виа Понтика. До 300 000 щъркела и до 60 000 грабливи птици прелитат ежегодно над езерата по време на есенната миграция. В Бургаския залив и Бургаските езера са документирани около 140 различни вида риби, част от които могат да бъдат разгледани в музея в град Бургас. В южния край на Бургас, в защитената местност Пода е изграден център за наблюдение на птиците. Там има документирани над 255 вида птици, което представлява 67% от птичия свят на България. В природния резерват на Атанасовското езеро са документирани 317 вида птици. От тях 83 са вписани в Червената книга на България, а над 170 вида са от европейско значение.

Защитени територии в Бургас.

В землището на Бургас са обявени един природен резерват и няколко други защитени територии и зони. Атанасовското езеро е поддържан резерават. Обявено през 1980 г. и след няколко разширения заема площ от 1002.3 хектара.

Други защитени природни територии са:

 • местност Пода
 • Ченгене скеле
 • Корията
 • местноста Узунгерен
 • Бургаски солници
 • местност Водениците.

бургас

Освен гореизброените, в община Бургас се намират и няколко защитени зони от Европейската екологична мрежа Натура 2000:

 • Атанасовското езеро
 • Бургаското езеро
 • Бакарлъка
 • Залив Ченгене скеле
 • Мандра – Пода.

В някои от защитените територии и зони се изпълняват международни природозащитни проекти, а с влизането на България в ЕС, части от тях влизат в европейската екологична мрежа Натура 2000.